Zdravie pre rast: program EÚ v oblasti zdravia (2014 – 2020)

zdroj: https://europa.eu/european-union/topics_sk

V roku 2014 Európska únia spustila svoj tretí program v oblasti zdravia. Cieľom tohto programu je podporovať zdravie v Európe, a to podnecovaním spolupráce medzi krajinami EÚ s cieľom zlepšiť politiky v oblasti zdravia, z ktorých majú prospech ich občania, a takisto podporiť zhromažďovanie zdrojov, keď sa môžu vďaka úsporám z rozsahu dosiahnuť optimálne riešenia.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 282/2014 z 11. marca 2014 o ustanovení tretieho akčného programu pre Úniu v oblasti zdravia (2014 – 2020), ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1350/2007/ES.

SÚHRN

Cieľom programu v oblasti zdravia je zlepšiť zdravie Európanov a znížiť nerovnosti v zdravotníctve, a to doplnením politík členských štátov v oblasti zdravia štyrmi spôsobmi. Zameriava sa na:

  • propagáciu dobrého zdravia a prevencie chorôb: krajiny si vymieňajú informácie a osvedčené postupy o tom, ako riešiť rozličné rizikové faktory, ako je fajčenie, nadmerné užívanie drog a alkoholu, nezdravé stravovanie a sedavý spôsob života;
  • zabezpečenie ochrany občanov pred cezhraničnými ohrozeniami zdravia: zvýšená medzinárodná doprava a obchod znamená, že sme potenciálne vystavení väčšiemu množstvu ohrození zdravia ako v minulosti, čo si vyžaduje rýchlu a koordinovanú reakciu;
  • podporu inovácií a udržateľnosti v zdravotníckych systémoch krajín EÚ: cieľom programu je napomáhať budovaniu kapacity v sektore zdravotníctva, hľadať optimálne spôsoby využívania obmedzených zdrojov a podporovať využívanie inovácií v prístupoch, pracovných postupoch, ako aj technológiách;
  • zlepšovanie prístupu ku kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti: to napríklad znamená zabezpečiť, aby boli lekárske odborné poznatky dostupné aj za vnútroštátnymi hranicami, a to podporovaním tvorby sietí centier odborných znalostí v EÚ.

Opatrenia, ktoré sa majú financovať

V rámci nariadenia sú dostupné rozličné typy a úrovne financovania (pozri článok 7). Projekty musia preukázať jednoznačnú pridanú hodnotu intervencie EÚ v porovnaní s výdavkami na úrovni jednotlivých krajín (tzv. pridaná hodnota EÚ).

Stanovujú sa aj pravidlá pre tzv. výnimočne prospešné projekty, keď sa prinajmenšom 30 % rozpočtu na navrhovanú činnosť vyčlení členským štátom, ktorých hrubý národný dôchodok na hlavu je nižší ako 90 % priemeru EÚ, pričom sa na činnosti musí zúčastniť aspoň 14 krajín. V takýchto prípadoch môže byť príspevok EÚ až vo výške 80 % oprávnených nákladov.

Podpora EÚ by nemala prekračovať 60 % oprávnených nákladov na činnosť v súvislosti s cieľom programu alebo na fungovanie mimovládnych subjektov.

Oprávnenosť

Program je takisto otvorený aj iným krajinám, ako sú členovia Európskeho hospodárskeho priestoru, kandidátske alebo potenciálne kandidátske krajiny na členstvo v EÚ a niektoré ďalšie susedné krajiny (pozri článok 6).

Rozpočet

Na obdobie rokov 2014 až 2020 sú na oprávnené projekty k dispozícii finančné prostriedky vo výške takmer 450 miliónov EUR.

REFERENCIE

Akt Nadobudnutie účinnosti Termín transpozície v členských štátoch Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie (EÚ) č. 282/2014 1.1.2014 Ú. v. EÚ L 86, 21.3.2014
Share:

Author: admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *