Stretnutie tieňových ministrov zdravotníctva

Eva Sisková

Ako vždy pred parlamentnými voľbami stretli sa reprezentanti politických strán z oblasti zdravotníctva, ktorí na konferencii nazvanej Stratégia rozvoja slovenského zdravotníctva pre roky 2020-2024 ponúkli priestor na prezentáciu svojich vízií „tieňovým ministrom.“

Organizátorom podujatia bola už po piatykrát UNIPHARMA. Medzi pozvanými boli aj reprezentanti Univerzitnej nemocnice Martin, ako aj z Asociácie nemocníc Slovenska a Asociácie súkromných lekárov Slovenska.

Pri predstavovaní ponúkli svoje pohľady na budúcnosť slovenského zdravotníctva a diskutovali o tejto dôležitej téme s prítomnými zdravotníckymi odborníkmi z celého Slovenska.

Cieľom konferencie bolo predstaviť vlastné volebné programy s dôrazom na zdravotníctvo. Pre odbornú, ako aj laickú verejnosť je prínosom, keď sa môže dozvedieť, čo plánujú jednotlivé politické subjekty presadzovať v nasledujúcom volebnom období. Je to súčasť transparentnosti verejnej politiky, predvídateľnosti jej krokov a zmluvy s občanmi.

Mnohé strany si uvedomujú problém značnej politizácie nášho zdravotníctva a z toho rezultujúcich motivácií aktérov, preto niektorí presadzujú, aby manažéri v štátnych zdravotníckych zariadeniach a iných verejných inštitúciách boli za svoje rozhodnutia zodpovední a hodnotení podľa dosiahnutých výsledkov hospodárenia a efektívnosti, kvality ako aj výsledkov liečby a spokojnosti pacientov.

Je potešujúce, že sa viaceré strany zmienili vo svojich volebných programoch aj dlhé roky zanedbávanej oblasti dlhodobej starostlivosti o chorých, ktorá pozostáva tak zo zdravotnej, ako aj ošetrovateľskej a sociálnej starostlivosti. Potreba prevencie a spoluzodpovednosti pacienta za svoje zdravie bola často opakovaná v programoch strán.

Občan musí byť na prvom mieste, jeho práva sú posvätné. Na druhej strane mnohí chceli by vytvoriť systém, aby sa verejné prostriedky vynakladali účelne, t.j. aby nedochádzalo k zneužívaniu zdravotnej starostlivosti zo strany špekulantov, ani zo strany poskytovateľov a ďalších za účelom finančných ziskov.

Výsledkom boli návrhy na zavádzanie takých opatrení v spôsobe financovania, aby zostalo dostatok prostriedkov aj na primerané odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov. Na druhej strane boli návrhy na kvalitatívny rast a vzdelávanie zdravotníkov. Podpora úpravy systému vzdelávania tak, aby nedochádzalo k výpadkom niektorých špecializácií potrebných na správne a komplexné poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Dynamika celospoločenských zmien a trendov v širokom sociálno-ekonomickom kontexte a v kontexte rozvoja technologických možností  medicíny je preto otázkou náročnou na správne politické rozhodnutia a manažment  zdravotnej starostlivosti.

Verejná kontrola je veľmi dôležitá. Preto novokonštituovaná vláda, inštitúcie, budú po parlamentných voľbách pod drobnohľadom celej verejnosti. Dnes už aj z úst predstaviteľov niektorých politických strán je zrejmé, že aj Slovensko „konečne“ potrebuje reformu zdravotníctva, ktorej prioritou nebude šetrenie peňazí, ale investície do zvýšenia efektivity systému podľa merateľných demografických a epidemiologických premenných.

V  systéme zdravotníctva je potrebné plánovať financie na rozvoj a udržateľnosť a koncepciu slovenského zdravotníctva neurčovali zdravotné poisťovne.

Share:

Author: admin