Prof. MUDr. Gustáv Čatár, DrSc.

humánny parazitológ a biológ

Profesor MUDr. Gustáv Čatár, DrSc., 4. 7. 1927 Gaboltov, okres Bardejov – 4. 9. 2017 Bratislava — slovenský lekár, zakladateľ lekárskej parazitológie na Slovensku R. 1952 – 57 pôsobil na Katedre lekárskej biológie, od 1957 vo Výskumnom laboratóriu parazitológie a mykológie (1966 rozdelené na dve samostatné pracoviská, 1968 z Výskumného laboratória parazitológie vznikol samostatný Parazitologický ústav), 1968 – 82 riaditeľ Parazitologického ústavu, 1980 – 92 prednosta Ústavu lekárskej biológie Lekárskej fakulty UK, súčasne od 1955 prednášal parazitológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, od 1992 pôsobil aj na Trnavskej univerzite v Trnave. R. 1965 – 69 prodekan, 1969 – 86 dekan Lekárskej fakulty UK, 1986 – 89 prorektor UK v Bratislave; 1969 profesor, 1973 DrSc., 1977 člen korešpondent SAV, 1987 ČSAV.

Celý svoj aktívny, plodný odborný, vedeckovýskumný, pedagogicko-výchovný a organizačný život venoval rozvoju humánnej parazitológie. Zaslúžil sa o plný rozvoj tohto významného vedného odboru nielen na Slovensku. Je prvý vedecko-pedagogicky kvalifikovaný slovenský lekár z vedného odboru lekárska parazitológia.

Po vzore svojho školiteľa Otta Jírovca a vedúceho pracoviska Vladimíra Vršanského od samého začiatku svojej činnosti uplatňoval a realizoval zásadu, že parazitológ nemá len vyšetrovať biologický materiál. Mal rozsiahlu spoluprácu s klinickými pracovníkmi – pediatrami, ženskými lekármi, neonatológmi, urológmi, oftalmológmi, neurológmi a inými odborníkmi. Úzko spolupracoval s odborníkmi z UK a iných vedeckých inštitúcií.

Úspechy dosiahol pri skúmaní toxoplazmózy z hľadiska diagnostiky, terapie, epidemiológie a prevencie; významné sú jeho štúdie, ktoré prispeli k objasneniu vývinového cyklu Toxoplasma gondii, v ktorých potvrdil dominantnú úlohu mačky v epidemiológii toxoplazmózy. Autor a spoluautor viac ako 20 monografií, napr. K problému toxoplazmózy na Slovensku (1961), Chemoterapia parazitárnych chorôb (1970), Toxoplazmóza v ekologických podmienkach na Slovensku (1974), Aktuálne farmakoterapeutiká IV – Antiparazitiká (1991) a Vybrané kapitoly z mikrobiológie (2002), viac ako 10 vysokoškolských učebníc a učebných textov, napr. Lekárska parazitológia (1998) a Špeciálna epidemiológia (2007), autor viac ako 400 odborných a vedeckých prác v domácich a zahraničných časopisoch.

Svoje odborné a bohaté vedecké poznatky a skúsenosti získal prof. Čatár počas študijných pobytoch v cudzine. Osobitne v Indonézii, kde pôsobil rok. Navštívil vedecké ústavy tropickej medicíny v Kambodži, Mumbaji, Káhire, Senegale, Dakare a inde. Osvojil tropickú parazitológiu v celej šírke teoreticky aj prakticky. Vďaka výbornému ovládaniu svetových jazykov udržiaval kontakty s významnými odborníkmi celého sveta. Preto bol pozývaný na významné svetové a medzinárodné podujatia. Medzinárodne známy a uznávaný humánny parazitológ a biológ svojou angažovanosťou v lekárskej a klinickej parazitológii dosiahol významné úspechy. Začiatkom päťdesiatych rokov vzniklo Výskumné laboratórium parazitológie LF UK, ktoré od začiatku viedol a rozvíjal. Aktivity a dosiahnuté úspechy v roku 1968 vyústili do založenia Parazitologického ústavu LF UK, jediného na lekárskych fakultách v ČSR. Stal sa jeho zakladateľom a prvým riaditeľom. V roku 1975 vzniklo Oddelenie klinickej parazitológie LF UK a DNsP ÚNZ v Bratislave, ktoré viedol.

Založil vedeckú školu v oblasti lekárskej parazitológie a ním vedené pracovisko sa stalo metodickým centrom. Vychoval dvoch profesorov, šiestich docentov a vyše dve desiatky kandidátov vied. Bol autorom vyše dvoch desiatok monografií a pedagogických textov. Ako pedagóg získal vážnosť a obľubu pre svoj citlivý prístup k poslucháčom, s ktorými bol v trvalom kontakte od ukončenia vlastnej pregraduálnej prípravy. Pôsobil na LF UK, SZU, VŠZSP sv. Alžbety v Bratislave a na FZSP TU v Trnave.

Vystriedal viaceré vysoké akademické funkcie, bol predsedom a členom rôznych komisií v rámci vysokých škôl, zdravotníctva, SAV, ČSAV, vedeckých rád, predsedom a členom vedeckých organizácií, redakčných rád vedeckých a populárnych časopisov. Prof. Čatár za svoju rozsiahlu úspešnú činnosť zaslúžene získal mnohé uznania, ocenenia, vyznamenania, medaily. Bol nielen vzdelaný lekár, vysoko kvalifikovaný odborník, hudobne nadaný, športovec, milovník prírody, poľovník a ochranár.

Zdroj: Esa, Encyclopaedia Beliana

Share:

Author: admin