Podpredseda NKÚ o súčasnosti a vízii na ďalšie roky

Národná rada Vás zvolila za podpredsedu NKÚ. Rozhodli o tom poslanci Národnej rady (NR) SR vo svojom  hlasovaní. Aké povinnosti z tejto funkcie Vám vyplývajú, na to som sa už opýtala novozvoleného podpredsedu NKÚ Ing. PhDr. ĽUBOMÍRA ANDRÁSSYHO.


Najvyšší kontrolný úrad môžeme zjednodušene vnímať aj ako prenesenú ruku zákonodarného zboru v oblasti externej kontroly všetkých tých inštitúcií, ktoré používajú verejný majetok, alebo nakladajú so štátnymi a európskymi finančnými prostriedkami. Dôveru poslancov vyjadrenú voči mojej osobe vo verejnej voľbe vnímam ako záväzok konať profesionálne, nestranne a v zrkadle dobrej správy veci verejných.

Tento záväzok je na obdobie siedmych rokov a nesmeruje len voči tým, ktorí mi dali svoj hlas, ale aj tým poslancom, ktorí mali iní názor a nesúhlasili s mojou kandidatúrou. Osobne chcem zvýšiť intenzitu komunikácie kontrolného úradu so zákonodarným zborom. Význam tejto otvorenej spolupráce vidím predovšetkým v možnosti zefektívnenia využívania verejných financií a napĺňania kľúčových cieľov verejných politík.

Som presvedčený, že aj toto je jedna z ciest, ako národná autorita pre oblasť externej kontroly môže zvýšiť svoju dôveryhodnosť a profesionalitu v očiach verejnosti.


Ako dopadla kontrola v systéme  riadenia v rámci štátnych i verejných organizácií na zvládanie situácií po vypuknutí epidémie ? Téma ochrany obyvateľstva pred infekčnými chorobami bola úradom plánovaná už v závere minulého roku a situácia z tohto roka len potvrdila jej opodstatnenosť.

Odborní zamestnanci úradu už v roku 2019 identifikovali významné rizika v oblasti pripravenosti zodpovedných štátnych inštitúcií pružne reagovať na hrozby, ktoré môžu byť spojené so šírením nebezpečných infekčných ochorení. Na základe vecných zistení kolegov kontrolórov i analytikov úradu môžem dnes konštatovať, že kompetentné slovenské inštitúcie, ktoré sú súčasťou krízového riadenia, vrátane Správy štátnych hmotných rezerv, neboli dostatočne pripravené na riešenie výziev, ktoré so sebou priniesla pandemická situácia spôsobená ochorením COVID-19.

Táto nepripravenosť sa v končenom dôsledku premietla do nezrovnalosti v hospodárnosti nákupu zdravotníckych pomôcok nielen zo strany štátnych, ale i samosprávnych inštitúcií či samotných nemocníc. Porovnanie vývoja cien a analýza realizovaných nákupov ukazuje, že viaceré pomôcky, vrátane chirurgických rúšok, masiek, ale aj rukavíc či ochranných oblekov boli neprimerane predražené.

A v tejto súvislosti dôrazne nabádame zodpovedné inštitúcie, aby princípy transparentnosti dodržiavali nielen v bežnom živote, ale i v čase mimoriadnych udalostí. To je cesta posilňujúca dôveru verejnosti k štátu a jeho organizáciám.

Vľavo: podpredseda NKÚ Ľubomír Andrássy, foto: TASR


Ukazuje sa, že otvorenosť Európy i sveta je významným rizikom spojeným s ohrozením zdravia jednotlivcov, ako aj širokej verejnosti NKÚ v rámci kontroly preverila alebo preveruje riziká vzniku a prenosu nebezpečných infekčných ochorení. Zároveň plánujete kontrolovať pripravenosť národných a medzinárodných spoločenstiev na vznikajúce krízové situácie. V rámci rizík mali slovenskí kontrolóri urobiť audit aj v oblasti prevencie a kontroly, ktorý garantuje Úrad verejného zdravotníctva. Výsledky ?

Alarmujúcim zistením je fakt, že až uznesenie vlády z konca februára tohto roku rozšírilo zoznam pohotovostných zásob o zdravotnícky materiál. Dovtedy nemal štát k dispozícii žiadne zdravotnícke pomôcky využiteľné pre elimináciu dopadov nástupu epidémie či pandémie. Zodpovedné inštitúcie, akými bezpochyby sú aj Ministerstvo zdravotníctva či Úrad verejného zdravotníctva, nepožadovali v minulosti vytvorenie zásob pomôcok, ktoré by mohol štát bezodkladne použiť na riešenie mimoriadnej situácie vyvolanej napríklad šírením nebezpečného infekčného či respiračného ochorenia. Pritom nielen Slovensko, ale i Európa či svet čelili viacerým nebezpečným ochoreniam za posledných desať rokov, akými boli prasacia chrípka, SARS či Ebola.

Fungovanie zdravotníckych zariadení, modernizácia nemocníc, ale aj kvalita služieb poskytovaných pacientom bude v nadchádzajúcich rokoch pod drobnohľadom viacerých národných kontrolných inštitúcií. Spoločné kontroly zamerané na systém zdravotníctva, ktoré vychádzajú z medzinárodných štandardov, môžu byť zaujímavým priestorom aktívnej spolupráce pre nielen kontrolórov, ale zároveň môžu pomôcť zodpovedným inštitúciám modelovať príklady dobrej praxe, lepšie spravovať verejnú politiku, ktorá sa dotýka každého občana.

Vzájomné porovnávanie sa, či hľadanie nedostatkov v nastavení systému môže prispieť k lepšiemu fungovaniu kľúčového segmentu verejných politík, k zdravšiemu riadeniu zdravotníctva. Začiatkom budúceho roka by sme chceli zverejniť výsledky medzinárodnej kontroly zameranej na podmienky, pravidla povinného očkovania a ochrany obyvateľov pred nebezpečnými ochoreniami.

Zhovárala sa: EVA SISKOVÁ

Author: admin