Tri otázky pre: PhDr. Kvetoslavu Kotrbovú, PhD., MPH

Médiá informovali o legislatívnom premenovaní zdravotníckych asistentov na praktické sestry. V rokoch 2002-2004 ste boli súčasťou pracovného tímu MZ SR, ktorý sa zaoberal transpozíciou smerníc Európskej komisie o uznávaní odborných kvalifikácií a vyjednávaním uznania úplného stredného odborného vzdelania všeobecných sestier získaného vo vtedajších študijných programoch stredných zdravotníckych škôl na Slovensku za rovnocenné s požiadavkami EÚ.

Ako vnímate tento krok zapracovaný do slovenskej legislatívy s účinnosťou od 1. septembra 2018?

Úprimne dúfam, že premenovanie zdravotníckych asistentov na praktické sestry malo ministerstvo zdravotníctva s Európskou komisiou vopred predrokované. Inak je celkom možné, že túto novú právnu úpravu na Slovensku budeme musieť znovu a možno aj v celkom krátkom čase zmeniť, ako sa to napríklad v tom čase stalo kolegyniam z Poľska, keď vo svojej krajine nesprávne aplikovali európske pravidlá dané pre povolanie sestra, európskou smernicou. Dialo sa to pod prísnym dohľadom Európskej komisie a nemyslím si, že by si to niektorá z nich želala zažiť znova. Legislatíva EK v tejto oblasti zostala dodnes prakticky rovnaká a aj keď už dnes namiesto vtedajších niekoľkých jednotlivých smerníc EÚ upravujúcich zdravotnícke povolania je len jedna zastrešujúca smernica upravujúca uznávanie odborných kvalifikácií všeobecne, princípy na reguláciu vzdelávania a výkonu povolania sestra v nej zostali prakticky nezmenené.

Aké sú konkrétne požiadavky na prípravu sestier z pohľadu smerníc Európskej komisie ?

V tom čase – t. j. pred pristúpením Slovenskej republiky k Európskej únii 1. mája 2004 – bolo na vyjednávacích rokovaniach týkajúcich sa transpozície smerníc v Bruseli zo strany zástupcov EK jednoznačne ustanovené 2 veci: pôvodné sestry zo stredných zdravotníckych škôl SR nám síce uznajú za sestry na základe nadobudnutej nadväzujúcej praxe, ale len do vstupu SR do Európskej únie, to po prvé. A po druhé, pre úplnú a správnu transpozíciu smernice o uznávaní odborných kvalifikácií musí Slovenská republika po 1. máji 2004 Európskej komisii garantovať, že vstup na štúdium na prípravu budúcej sestry bude možný iba ako nadväzujúce štúdium na 10-ročné všeobecne zamerané vzdelávanie a toto odborné vzdelávanie bude v dennej forme štúdia trvať minimálne 4600 hodín pomerne rozdelených na teoretickú a praktickú časť. Sestra sa má počas tohto štúdia orientovať na komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, vedenie ošetrovateľského tímu, spoluprácu v interdisciplinárnych multiprofesionálnych tímoch, plánovanie, poskytovanie a vyhodnocovanie zdravotníckej osvety, práce v komunitách, má vedieť v tíme pracovať, ale ho aj viesť atď..

Aby sme naplnili toto zadanie EK, aktivovali sme vtedy na vybraných stredných zdravotníckych školách1. vyššie odborné štúdium v odbore diplomovaná všeobecná sestra (na splnenie danej podmienky času vstupu do prípravy na povolanie) so študijným programom kompetenčne orientovaným na komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť podľa požiadaviek EÚ a ako 2. maturitný odbor úplného stredného odborného štúdia zdravotnícky asistent, v ktorom by sa teda nepripravovali sestry, ale zdravotnícki asistenti orientovaní na rutinne vykonávané opakujúce sa zdravotnícke výkony bez potreby zamerania štúdia na komplexný ošetrovateľský prístup. Iba vyššie odborné štúdium v odbore diplomovaná všeobecná sestra na stredných zdravotníckych školách bolo hodnotiacou misiou Európskej komisie TAIEX v roku 2002 hodnotené ako plne kompatibilné s požiadavkami Európskej únie na prípravu študentov na povolanie sestra. Premenovanie zdravotníckych asistentov na sestry bude spočiatku iste pre Európsku komisiu mätúce. Aktivita vysokých škôl v oblasti prípravy sestier pre prax bola v tomto kontexte v tom čase istou ich nadprácou, ale netreba ju zatracovať, pretože predsa len priniesla do ošetrovateľstva na Slovensku určitý rozvoj a to najmä v oblasti ošetrovateľskej teórie, vedy a výskumu.

Kompetentní sa však týmto spôsobom snažili riešiť nedostatok sestier v praxi…

Premenovanie spojené s náborovým štipendiom možno môže chvíľu v systéme motivačne pôsobiť, ale ak sa nezmenia pracovné podmienky v slovenskom zdravotníctve, čo nepochybne súvisí s jeho dofinancovaním a zreálnením cien za zdravotnícke výkony, vo výsledku bude asi pôsobiť iba krátkodobo a napríklad nespôsobí návrat sestier pracujúcich ako opatrovateľky v Rakúsku späť na Slovensko a udržanie alebo navrátenie tých sestier, ktoré na Slovensku ešte sú, do akej takej kondície. V európskom priestore je bežným štandardom pojem ošetrovateľský tím. Sestra je súčasťou ošetrovateľského tímu, ktorý mnohokrát vedie a do ošetrovateľského tímu okrem sestry patria hlavne zdravotnícki asistenti a sanitári. Každý z nich absolvoval iný študijný program a iný obsah vzdelávania a logicky má aj v ošetrovateľskom tíme iné postavenie, úlohy, kompetencie a poslanie. A rovnako, ako platí, že keď na ambulanciu vyvesíme tabuľku nemocnica, tak sa z nej ešte týmto nemocnica nestane, tak rovnako platí aj to, že keď premenujeme zdravotníckeho asistenta na sestru, tak týmto aktom sa z neho ešte sestra nestane. Je potrebné upraviť študijné programy, obsah štúdia atď. tak, aby to skutočne sestra bola a vykonávané kompetencie boli pre pacienta bezpečné a realizované na základe skutočne nadobudnutého poznania. A keď máme mať ošetrovateľský tím, potom sme zase späť na začiatku a musíme uznať, že vlastne v systéme potrebujeme mať obidvoje – aj povolanie a študijný program pre sestry, aj povolanie a študijný program zdravotnícky asistent.(esa)

Author: admin