PENDLERI – právny názor pre ľudí žijúcich za hranicami SR

EVA SISKOVÁ

Ľudia, ktorí bývajú v pohraničí a pracujú na Slovensku, by sa mali od 1. mája 2020 pri každom prechode hraníc preukazovať negatívnym testom na koronavírus nie starším ako 30 dní. Nedávno zverejnené opatrenie sa ihneď stalo terčom kritiky Slovákov žijúcich za hranicami.

O rozhovor sme požiadali JUDr. MARCELU BOŽIKOVÚ, PhD., MPH, bývalú pracovníčku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá sa venuje zdravotníctvu a zdravotnému poisťovníctvu.

Kto z Ústredného krízového štábu o novom opatrení a prečo takto rozhodol ?

Ústredný krízový štáb zriadený vládou Slovenskej republiky  v období krízovej situácie koordinuje činnosť orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, krízových štábov a ďalších zložiek, spolupracuje s Bezpečnostnou radou Slovenskej republiky  pri príprave opatrení na riešenie krízovej situácie a kontroluje plnenie úloh a opatrení uložených vládou pri riešení krízovej situácie. Nerozhoduje, neprijíma opatrenia ani rozhodnutia; prijíma  závery, na základe ktorých v súlade s príslušnou legislatívou  vykonáva svoju pôsobnosť príslušný orgán štátnej správy, územnej samosprávy resp. iný orgán krízového riadenia. Príslušným orgánom štátnej správy po vyhlásení mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Tento vykonáva štátnu správu podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prijíma opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

Ja osobne sa nestotožňujem s takto formulovaným opatrením a nepovažujem ho za súladné s európskou legislatívou (voľný pohyb osôb), ktorá má aj podľa našej ústavy prednosť pred vnútornou legislatívou. Nie preto, že by som mala výhrady k povinnosti preukazovať sa pri prechode hraníc v záujme ochrany verejného zdravia negatívnym koronatestom nie starším ako 30 dní, ale s prenesením nákladov za vykonanie koronatestu na jednotlivca. Štát má predsa dosť možností vyjednať  prijateľnú cenu za vykonanie koronatestu a následne aj povinnosť ju uhradiť, ak niečo nariadil; nie však z verejného zdravotného poistenia, ale zo štátneho rozpočtu. A okrem toho, ak nariadil karanténu v marginalizovaných častiach Slovenska a náklady na ňu uhrádza, potom ide o obdobnú situáciu aj v prípade našich občanov denne prechádzajúcich hranicu z dôvodu výkonu práce, návštevy lekára a iných dôvodov. Inak by som takéto konanie považovala za diskriminačné voči týmto našim občanom.

Osoby, ktoré majú výnimku z povinnosti absolvovať po príchode zo zahraničia karanténu v zariadeniach určených štátom, majú po novom doložiť potvrdenie od lekára ?

Osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu, tehotné ženy, osoby s onkologickým ochorením, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, osoby s metabolickými poruchami, osoby s epilepsiou, osoby s mentálnou poruchou, osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch, zdravotne ťažko postihnuté osoby sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky povinné predložiť v dvoch vyhotoveniach (originál a kópia) potvrdenie od lekára opatrené jeho podpisom a pečiatkou o tom, že ich zdravotný stav spadá pod vyššie uvedené zdravotné obmedzenia.

Uvedené osoby s preukázanými  zdravotnými obmedzeniami, osoby nad 75 rokov a osoby im blízke a sprevádzajúce v dobe prekročenia štátnych hraníc Slovenskej republiky, ktoré od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, nemusia ísť do izolácie v zariadeniach určených štátom, ak  pri vstupe na územie Slovenskej republiky predložia v dvoch vyhotoveniach (originál a kópia) výsledok negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 48 hodín. Ak takéto potvrdenie nepredložia, idú do povinnej izolácie v zariadení určeného štátom.

Osoby oslobodené od povinnosti byť v izolácii v zariadeniach určených štátom po príchode zo zahraničia sú povinné v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne oznámiť túto skutočnosť, a to telefonicky, svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, majú povinnosť oznámiť túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

Do zoznamu výnimiek z povinnej karantény boli doplnení vodiči nákladnej dopravy, posádky lodnej dopravy či rušňovodiči, ktorí cestujú na územie SR inými spôsobmi dopravy. Ako sa na toto pozeráte ?

V situácii, keď Slovenská republika nie je potravinovo sebestačná, považujem za správne a nevyhnutné, aby tieto výnimky boli udelené. Okrem toho medzi neopomenuteľné zásady fungovania EÚ patrí voľný pohyb tovaru, ktorý sa nedá zabezpečiť inak, ako udelením výnimky práve vodičom, ktorí nielenže prevážajú potraviny, ale aj zásobujú  výrobcov odkázaných na  dodávku komponentov potrebných pre konkrétnu výrobu. Nie je možné takúto výnimku obmedziť len na vodičov dovážajúcich tovar len pre slovenských spotrebiteľov a slovenské fabriky.

Author: admin