Od 3.07.2020 platí na Slovensku ďalšia zmena v nosení rúšok

Marek Eliáš z Úradu verejného zdravotníctva SR poskytol informáciu pre consilium.life o nosení rúšok na verejnosti a v interiéroch.

Bez prekrytia úst môžu chodiť tí, na ktorých sa vzťahuje výnimka. Pre ostatných budú rúška na verejnosti, v dopravných prostriedkoch a interiéroch budov naďalej povinné.

Výnimky sa týkajú:

 • detí do 3 rokov veku,
 • osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osôb s chronickými  ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osôb s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu,
 • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
 • pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • žiakov základnej a strednej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,
 • poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,
 • deti v interiéri materskej školy a jaslí,
 • osoby pri výkone športu,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri svadbe,
 • detí pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu,
 • účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,
 • osoby vo wellness a umelých kúpalísk,
 • účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež,  vrátane personálu, pri  všetkých aktivitách  v rámci  lokality, vyhradenej na konanie  daného  zotavovacieho podujatia, ako aj  pri  pobyte vo voľnej prírode,
 • zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo pre zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.
 • Hygiena zároveň ľuďom odporúča, aby si rúško nasadili aj vonku v prípade, že sa nachádzajú v blízkosti cudzích osôb vo vzdialenosti menšej ako dva metre.

Zdroj: (esa)

Author: admin