Nielen sanovať dôsledky v zdravotníctve !

EVA SISKOVÁ

Problém nedostatku pracovnej sily nie je len problémom zdravotníctva. Ak sa majú prijať určité systémové opatrenia, mali by sa vzťahovať nielen na lekárov, sestry, verejných zdravotníkov atď. a nielen na rezort zdravotníctva. Mali by sa vzťahovať na riešenie nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily a zatraktívnenie práce pre občanov Slovenska. Je pravdou, že pokiaľ ide o rezort zdravotníctva, nedostatok kvalifikovaného personálu alebo chýbajúce alebo neuplatňované odborné kompetencie môže mať rýchle a priame fatálne dôsledky na životoch a zdraví konkrétnych občanov ale aj obyvateľstva ako celku, takže konať treba a nielen rýchlo, ale aj kvalifikovane a adekvátne.

Čo by skutočne pomohlo, aby bol výkon lekárskeho/zdravotníckeho povolania na Slovensku zabezpečený na potrebnej kvantitatívnej aj kvalitatívnej úrovni?Už v odporúčaniach k  prognóze vývoja počtu lekárov z roku 2005, problém je multifaktoriálny, nestačí prijímať len opatrenia v oblasti vzdelávania (v tom čase s využitím eurofondov cez Operačný program Vzdelávanie) a zatraktívnenie pracovného prostredia v zdravotníckych zariadeniach (v tom čase modernizácia zdravotníckych zariadení s využitím eurofondov prostredníctvom Operačného programu Zdravotníctvo).

Už samotné ministerstvo zdravotníctva uviedlo vo svojom vyhlásení o hľadaní riešení… Je potrebné sa zamerať na zatraktívnenie výkonu zdravotníckych povolaní na Slovensku. Záujemcovia už potom prídu sami a budú na Slovensku radi pracovať. Zrušenie finančných limitov a objednávanie zdravotných výkonov namiesto finančných objemov zdravotnými poisťovňami u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré sa začalo uskutočňovať je krok prvý. Zdravotnícki pracovníci mali by dostať zaplatené za prácu, ktorú vykonajú. Zreálnenie cien poskytovaných zdravotných výkonov by mal byť krok druhý – teda, aby zdravotnícki pracovníci dostali za svoju prácu zaplatené adekvátne vynaloženým prostriedkom a námahe. Optimalizácia siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti by mala byť ďalším opatrením uplatňovaným súčasne s ostatnými – teda napríklad, aby zdravotné poisťovne nakontrahovali toľko zdravotníckych pracovníkov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, aby sa skrátili čakacie doby pacientov na vyšetrenie v ambulantnej zdravotnej starostlivosti a nie ako doposiaľ iba prerozdeľujú kmene pacientov. Tým neúnosne pracovne preťažujú existujúcich poskytovateľov.

Prišiel čas pristúpiť na financovanie tímovo poskytovanej zdravotnej starostlivosti v interdisciplinárnych multiprofesionálnych tímoch ako aj v ambulantnej zdravotnej starostlivosti v súlade s odporúčaniami Európskej komisie o integrovanej primárnej zdravotnej starostlivosti. Je čas podstatne rozvinúť segment podpory zdravia, poskytovanej kvalifikovanými zdravotníckymi pracovníkmi, aby sa v maximálnej možnej miere občan udržal v dobrom zdraví čo najdlhšie a nielen sa v zdravotnej starostlivosti sanovali dôsledky. Taktiež by boli vhodné kvalifikované opatrenia v oblasti personálnej politiky uplatňované napríklad prostredníctvom implementácie koncepcie starostlivosti o ľudské zdroje v zdravotníctve prípadne ďalšie.

Author: admin