Tri otázky pre: MUDr. Jána Hencela, experta strany KDH pre oblasť zdravotníctva:

Nízka zdravotná gramotnosť je príčinou mnohých nežiaducich faktorov, ktoré ohrozujú väčšinu obyvateľstva, zvyšuje náklady na zdravotnú starostlivosť, znižuje účinnosť a efektivitu zdravotníctva, vedie k horšiemu zdraviu ľudí. Ako ste pripravení na zlepšenie kritických oblastí? Aké máte konkrétne nástroje ?

Kľúčové je z nášho pohľadu zachytenie zdravotného stavu a jeho rizík včas. Oveľa skôr ako sa z bežného človeka stane pacient. Najlepšie by bolo, ak by sa pacientom nikdy nestal. Nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je zázračné slovo „prevencia“. Strana KDH chce ľudí motivovať ľudí k zvýšenej návštevnosti preventívnych prehliadok formou bonusov z poistenia, dôraz kladieme aj na skríning a očkovanie.

Zdravotníctvo je hlavne služba človeka človeku, kde prioritou musí byť ľudská dôstojnosť. Zdravotníctvo nemôže byť biznis so zdravím. Ktoré prvé kroky by ste urobili v tejto oblasti ?

Zdravotníctvo je o ľuďoch. Tým nemyslím len pacientov, ale taktiež zdravotníkov, sestry a lekárov. Keď sa pokazí prístroj, dá sa kúpiť nový, ale personál nenahradí nič. Jedným z prvých krokov by bola podpora aktivít ako zdravé mestá, zdravé regióny, zdravé kraje, zdravé nemocnice. Taktiež potrebujeme viac hovoriť o prevencii, preto by sme podporili vytvorenie ústavu pre zdravotnú gramotnosť. Ústav by mal okrem iných úloh na starosti aj pomerne kritické zvyšovanie zdravotnej gramotnosti pre najviac dotknuté skupiny obyvateľstva, a teda seniorov a marginalizované komunity resp. skupiny.

K ďalším krokom určite patrí zrušenie krížového vlastníctva, resp. jeho obmedzenie. Netreba zabudnúť na spravodlivé platobné mechanizmy, štandardne postupy najmä pre najčastejšie chronické ochorenia, zvýšenie počtu všeobecných lekárov a sestier, ako aj problematiku generačnej obnovy. V oblasti ľudských zdrojov je momentálne najkritickejší nedostatok zdravotných sestier. V programe na neho reagujeme zvýšením platov sestier na min. 1,05 priemernej mzdy.

Zdravotníctvo je stabilné, hospodárne, poskytuje kvalitné, bezpečné a dostupné zdravotnícke služby tým, ktorí to potrebujú. K akým zmenám by ste pristúpili po voľbách ako vládna strana napríklad na MZ SR ?

Z nášho pohľadu je dôležité prijatie zákona o financovaní zdravotníctva za účelom stabilizácie ľudských zdrojov a nastavenie investícií v zdravotníctve z hľadiska dlhodobého časového horizontu, aby nedochádzalo k niekedy k nelogickému dofinancovaniu.

Zdravotná politika je založená na dôkazoch, je hodnotovo zakotvená a priebežne inovovaná na základe skúseností a výskumu v odbore verejné zdravotníctvo. Celá spoločnosť si uvedomuje hodnotu zdravia a podieľa sa na výsledkoch aktivít širokého systému starostlivosti o zdravie. Vymenujte Vaše najväčšie priority volebného programu.

K prioritám patrí hlavne zdravie a jeho podpora. Zdravie nevzniká v nemocniciach, ale v bežných rodinách, pracoviskách a školách. Tam potrebujeme sústrediť našu pozornosť. Volebný program sústreďujeme nielen na pacienta, ale predovšetkým na človeka. Svoje problémy v systéme majú pacienti, ale určite aj zdravotníci, sestry a lekári, pre ktorých chceme vytvoriť dôstojné pracovné podmienky bez zbytočnej byrokracie.

Dôležitý fakt, ktorý trápi mnohých pacientov je dlhé čakanie a preplnené čakárne. Za pomoci moderných technológií sme pripravili možnosti efektívneho a logisticky vyladeného procesu čakania, ktorý by mohol túto neobľúbenú činnosť skrátiť.

Ďalším opatrením je zníženie cien liekov na základe dôsledných analýz a efektívneho nákupu len tých liekov, ktoré sú pre pacientov ozaj potrebné.

Author: admin