kódex prispievateľa

Na všetky texty autorsky podpísané sa vzťahuje autorské právo.

Za obsah textov a reklám zodpovedajú  ich autori a zadávatelia. Vydavateľ tejto stránky consilium.life si vyhradzuje právo na prípadné skrátenie, formálnu úpravu ako aj jazykovú úpravu.

Vydavateľ si vyhradzuje právo na umiestnenie  inzercií, reklamných článkov, pokiaľ nebolo ich umiestnenie dohodnuté so zadávateľom.

Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov, fotografií môže byť len so súhlasom vydavateľa.

Uverejnené texty, reklamné články a inzercie majú výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade  nemôžu nahradiť odborné  stanovenie diagnózy odborným vyšetrením.

Vydavateľ nezodpovedá za škody, ktoré by mohli vzniknúť nedodržaním vyššie uvedených povinností a záväzkov.

redakcia@consilium.life