Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

zdroj: https://europa.eu/european-union/topics_sk

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 851/2004, ktorým sa zriaďuje Európske Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA ?

 • Nariadením sa zriaďuje Európske Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).
 • Stanovuje sa v ňom poslanie ECDC, ktorým je
  • identifikovať,
  • posudzovať a
  • oznamovať aktuálne a vznikajúce ohrozenia ľudského zdravia infekčnými chorobami.
 • Vymedzuje sa ním štruktúra centra, jej orgány a jej pracovné vzťahy.

HLAVNÉ BODY

Úloha

Poslaním centra je identifikovať, posudzovať a oznamovať aktuálne a vznikajúce ohrozenia ľudského zdravia prenosnými chorobami.

Centrum na splnenie týchto cieľov:

 • hľadá, zbiera, spracúva, triedi, hodnotí a rozširuje príslušné odborné a technické údaje;
 • poskytuje nezávislé odborné stanoviská a vedeckú a technickú pomoc vrátanie školení;
 • poskytuje informácie Európskej komisii, krajinám EÚ, agentúram EÚ (ako napríklad Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín a Európskej agentúre pre lieky) a medzinárodným organizáciám pôsobiacim v oblasti verejného zdravia (napríklad Svetovej zdravotníckej organizácii);
 • koordinuje sieť organizácií pôsobiacich v oblastiach, ktoré spadajú do jeho kompetencie, a spravuje vyhradené siete pre dohľad;
 • vymieňa informácie, poznatky a najlepšie postupy a uľahčuje rozvoj a vykonávanie spoločných akcií.

Úlohy

K hlavným úlohám ECDC patria:

Štruktúra

ECDC tvorí:

 • Správna rada, ktorá pozostáva z:
  • 1 člena za každú z 28 krajín EÚ, ako aj za Island, Lichtenštajnsko a Nórsko,
  • 2 členov menovaných Európskym parlamentom a
  • 3 členov zastupujúcich Komisiu a menovaných Komisiou.

Správna rada zabezpečuje, aby ECDC vykonávalo svoje poslanie a úlohy prijatím programu práce a finančných pravidiel.

 • Riaditeľ, ktorému pomáha malý základný personál. Riaditeľ je zodpovedný za každodenné riadenie ECDC, zostavovanie programu práce a jeho realizáciu;
 • Poradné fórum skladajúce sa zo zástupcov príslušných vnútroštátnych orgánov. Slúži ako mechanizmus na výmenu informácií o zdravotných hrozbách a sústreďovanie poznatkov.

Programy v oblasti chorôb

Práca ECDC týkajúca sa konkrétnych chorôb je usporiadaná do 7 horizontálnych programov:

Program mikrobiológie v oblasti verejného zdravia

ECDC má okrem programov týkajúcich sa konkrétnych chorôb zavedený aj program mikrobiológie v oblasti verejného zdravia. Cieľom je posilniť kapacitu odborných a referenčných laboratórií v Európe a podporovať spoluprácu medzi nimi.

Oznámenie

ECDC prostredníctvom mediálneho centra na svojej webovej lokalite zaisťuje, aby sa verejnosti rýchlo dostávali objektívne, spoľahlivé a jednoducho prístupné informácie týkajúce sa jeho činností a výsledkov jeho práce.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE ?

Nariadenie nadobudlo účinnosť 20. mája 2004.

KONTEXT

Prenosné choroby môžu predstavovať závažnú hrozbu pre zdravie ľudí, pretože sa dokážu rozšíriť po celom svete za veľmi krátky čas. EÚ vytvorila ECDC s cieľom umožniť jej účinne a rýchlo reagovať v prípade epidémie [akou je napríklad závažný akútny respiračný syndróm (SARS)].

ECDC pôsobí od mája 2005 a svoje sídlo má v Štokholme (Švédsko).

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1 – 11)

Share:

Author: admin