Aký bol rok 2019 pre všeobecných lekárov na Slovensku a ZVLD SR o.z. ?

MUDr. Pavol Štec, predseda ZVLD SR o.z.

Vážené kolegyne a kolegovia,

Dovoľte mi na prelome kalendárnych rokov využiť poskytnutý priestor, aby som vás informoval o činnosti Združenia všeobecných lekárov pre dospelých o.z. (ZVLD SR) a úlohách, ktoré nás čakajú. Ide mi o pohľad do najbližšej a možno aj vzdialenejšej budúcnosti, v ktorej by sme chceli byť spolu úspešní. Činnosť ZVLD SR sa od jeho vzniku a v súlade s jeho zameraním a cieľmi kryštalizuje. Dnes už môžeme povedať, že úspešne. ZVLD SR je nezávislým občianskym združením mimo straníckej politiky, pragmaticky zamerané na organizáciu a financovanie zdravotnej starostlivosti (ZS) v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých (VLD) s presahom na otázky systémového nastavenia ZS ako celku.

Podstatu zdanlivo neprehľadného a neriešiteľného komplexu vzťahov,  mocenských vplyvov s účasťou politického rozhodovania a ekonomických záujmov – a to ako malých súkromných poskytovateľov ZS, tak aj veľkokapitálového podnikania v zdravotníctve – sme odhalili už vznikom ZVLD SR, ktoré ako prvé samosprávne združenie VLD, zastupuje výlučne len VLD v otázkach zmluvných podmienok financovania poskytovanej ZS vo vzťahu k zdravotným poisťovniam (ZP). Vznik „naivného“ ZVLD SR akosi zdvihol zo stoličiek všetkých, ktorí si nárokovali a nárokujú svoj názor, svoju úlohu a svoj význam v slovenskom zdravotníctve ako jediný správny a „spasiteľský“. Ukazuje sa, že ruka v ruke s preceňovaním „nespochybniteľnej autority“, alebo „nespochybniteľného“ nároku na pravdu, idú vždy aj osobné ambície nositeľov týchto sebavedomých pocitov. Sme na Slovensku. Je to jednoducho tak. V ZVLD SR pracujeme trpezlivo aj s vedomím popísanej slovenskej reality a vecne sa snažíme kultivovať prostredie v ktorom sa stretávajú jednotliví legitímni účastníci diskusie o otázkach ako ďalej v slovenskom zdravotníctve.

ZVLD SR je teda dnes aktívne najmä v troch zásadných oblastiach týkajúcich sa súčasnosti a budúcnosti neurgentnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých v prvom kontakte:

1/ zastupuje VLD pri rokovaniach o zmluvných podmienkach úhrad za ZS so ZP,

2/ sme predkladateľom legislatívneho návrhu a názorovým lídrom v otázke zákonom stanoveného úhradového mechanizmu VLD a minimálnych podmienok financovania VLD

3/ založili sme ZVLD družstvo, ktoré je nástrojom samosprávy VLD s uplatnením princípov zdieľanej ekonomiky pri prevode lekárskych praxí so zohľadnením spravodlivých nárokov odstupujúceho lekára na odstupné a zároveň vytvorenie prijateľných podmienok pre vstup mladých kolegov do praxe VLD ako súkromných poskytovateľov ZS. Našim cieľom je zveľaďovanie všeobecného lekárstva ako medicínskeho odboru v medicínskom aj celospoločenskom kontexte.

Už málokto pochybuje, že „trh“ pri poskytovaní ZS v skutočnosti nerieši všetko a je žiaduca istá rozumná miera regulácie v záujme predvídateľnosti pravidiel financovania ZS a kontroly ich uplatňovania. V súvislostiach s nárokmi na poskytovanú ZS a na kompetencie jednotlivých segmentov a foriem ZS, si musíme uvedomiť, akékoľvek nároky na kvalitu a objem poskytnutej ZS sú reálne len vtedy, ak je táto ZS vykonateľná. Pritom podmienkou vykonateľnosti ZS je jej finančné zabezpečenie.

Dnes už aj z úst predstaviteľov politických strán (hoci nie všetkých) je zrejmé, že aj Slovensko „konečne“ potrebuje reformu zdravotníctva, ktorej prioritou nebude šetrenie peňazí, ale investície do zvýšenia efektivity systému podľa merateľných demografických a epidemiologických premenných, ďalej že v systéme zdravotníctva je potrebné plánovať financie na rozvoj a udržateľnosť a že koncepciu slovenského zdravotníctva nemajú určovať zdravotné poisťovne, ale kontrola a riadenie zdravotníctva má byť v rukách ministerstva.

V novembri 2019 sa nám úspešne podarilo otvoriť odbornú diskusiu najmä k dvom témam:

1. Návrh na úhradový mechanizmus (ÚHM) pre VLD garantovaný zákonom

2. ZVLD družstvo, ako nástroj samosprávneho prevodu lekárskych praxí VLD

V oboch prípadoch ide o koncepčné záležitosti vo vzťahu k budúcnosti všeobecného lekárstva na Slovensku.

V otázke ÚHM MZ SR iniciovalo začiatkom decembra 2019 pracovné stretnutie s účasťou ZVLD SR ako predkladateľa návrhu, ako aj všetkých organizácií zastupujúcich na Slovensku VLD. Prítomné boli aj hlavné odborníčky MZSR pre VLD a pre VLDD.

Na pôde MZ SR ZVLD SR deklarovalo, že vníma svoj podiel zodpovednosti za stav systému ZS a za národnú úroveň medicíny na Slovensku. Súčasne si jasne uvedomujeme, že stredobodom nášho záujmu je pacient a celkový zdravotný potenciál slovenskej populácie. Nie je možné odmietnuť politický vplyv na zabezpečenie funkčného systému zdravotnej starostlivosti. Je však aj zodpovednosťou lekárov a zdravotníkov, aké prijateľné riešenia sme schopní navrhnúť, pripraviť ich a participovať na nich z pozície odbornej verejnosti.

Ako predkladateľ návrhu ÚHM pre VLD a názorový líder sa ZVLD SR neformálne zaviazalo dosiahnuť čo najširšiu názorovú koalíciu predkladateľov legislatívnej úpravy s účasťou všetkých subjektov zastupujúcich VLD s výnimkou tých, ktoré sa svojou neúčasťou na príprave návrhu diskvalifikujú z odbornej diskusie, pokiaľ svoj pasívny, alebo rezistentný prístup relevantne nepodložia odbornými argumentmi, prečo by nemal byť  všeobecne záväzný úhradový mechanizmu pre ambulancie VLD prijatý. Široká názorová koalícia by sa mohla týkať celého ambulantného sektora v prípade, že kolegovia zo ŠAS aktívne prispejú k dopracovaniu návrhu ÚHM.

Zdravotný stav obyvateľstva a systém ZS je bezpochyby štátotvornou entitou a aj z toho dôvodu je potrebné čeliť výzvam súčasnosti, ako sú starnutie populácie, technologický progres, ekologické výzvy, národohospodársky výsledok, verejný dlh a deformácie trhu. ZVLD SR od svojho vzniku, v súlade so svojimi cieľmi a podľa stanov ZVLD SR o.z. podporuje rozširovanie kompetencií VLD. Nevyhnutnou podmienkou úspešnej implementácie nových kompetencií VLD do praxe je však ich reálna vykonateľnosť, a to znamená zabezpečenie koncepčného ÚHM, ktorý bude nie len zohľadňovať výkonnosť ambulancie, ale najmä podporovať dostupnosť VLD, personálnu obnovu, vzdelávanie v odbore a celkovú schopnosť reprodukcie ambulancií VLD. Zjednotenie podmienok financovania všeobecného lekárstva pre dospelých, záväzné pre všetky zdravotné poisťovne najmä s dôrazom na predvídateľnosť úhrad považujeme za kľúčové a nevyhnutné na zavedenie nových kompetencií do praxe. ÚHM pre VLD garantovaný zákonom je pritom súčasne žiaducim východiskom pre zlepšenie koordinácie a zvyšovanie efektivity VLD vo vzťahu k špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ŠAS) a nemocniciam. 

ZVLD SR o.z. vníma právnu úpravu ÚHM za poskytovanú zdravotnú starostlivosť v ambulanciách VLD ako kľúčovú otázku z hľadiska koncepcie odboru všeobecného lekárstva. Nami navrhovaný všeobecne záväzný ÚHM pre ambulancie VLD je dobrým základom pre ďalšie rozvíjanie pragmatického prístupu k zabezpečeniu efektívnej ZS. Všeobecne záväzný ÚHM je súčasne nevyhnutý z hľadiska predvídateľného financovanie systému ZS ako celku, ako aj pre štruktúrované a transparentné financovanie jednotlivých segmentov ZS vrátane VLD a ŠAS.Uvedenie nášho návrhu do praxe ustanovením zákonnej normy vnímame ako nevyhnutný prejav dobrej vôle a politickej zodpovednosti politikov v záujme vytvorenia predpokladov na úspešné riešenie nahromadených problémov slovenského zdravotníctva za uplynulé desaťročia vytvorením stabilnejšieho a perspektívnejšieho prostredia pre efektívne poskytovanie ZS v SR.

http://www.zvld.sk

Share:

Author: admin